Ochrana soukromí a obchodní podmínky | Akademie múzických umění v Praze

Ochrana soukromí a obchodní podmínky

Zásady zpracování osobních údajů pro Akademii múzických umění v Praze

Účelem tohoto dokumentu je seznámit subjekt se zpracováním jeho osobních údajů v souvislosti s provozováním video-on-demand portálu famufilms.cz, www.famu-films.cz, www.famufilms.com, www.famu-films.com (dále jen „Portál ") níže uvedeného Správce.

Subjekt je povinen seznámit se pečlivě s celým zněním dokumentu a v případě, že čemukoliv nerozumí, obrátit se na Správce.

Správce je oprávněn dokument v případě potřeby aktualizovat. Prosím sledujte vždy aktuální verzi dokumentu. Verze dokumentu: srpen 2022.

Přehled

 1. Správce, pověřenec a kontakty
 2. Odvolání souhlasu, podání námitek
 3. Příjemci údajů a zpracovatelé
 4. Uplatnění stížností a žádostí týkající se zpracování osobních údajů
 5. VIII. Zpracování osobních údajů při procházení webu
 6. Poučení o právech

Definice

 • Osobní údaj je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze Subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například Osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, Osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením.

 • Subjekt je fyzická osoba, jejíž Osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.

 • Zvláštní kategorie osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů. Správce nikdy nevyžaduje údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů. Tyto nejsou zpracovávány.

 • Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které Správce nebo Zpracovatel systematicky provádějí s Osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním Osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání Osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější Zpracování; uchováváním Osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním Osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky Zpracování Osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací Osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších Zpracování.

 • Správce určuje účel a prostředky Zpracování Osobních údajů, provádí Zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním Osobních údajů může Správce zmocnit nebo pověřit Zpracovatele.

 • Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává Osobní údaje pro Správce.

 • Účel zpracování je důvod, proč Správce Osobní údaje zpracovává.

 • Rozsah zpracování jsou konkrétní Osobní údaje, které jsou zpracovávány, například jméno a příjmení.

 • Zásadami se rozumí tento dokument „Zásady zpracování osobních údajů pro „Filmovou a televizní akademii múzických umění".

Všeobecné obchodní podmínky FAMU Films

Verze platná od srpna 2022

Vítejte v kině FAMUFILMS!

Akademie múzických umění v Praze se sídlem Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1, IČO 61384984, veřejná vysoká škola dle zák. č. 111/1998 Sb., v platném znění (dále jen „AMU“) poskytuje prostřednictvím portálu na adrese famufilms.cz projekt FAMU Films (dále jen jako „famufilms“), který umožňuje uživatelům přístup k filmům streamovaným do počítačů, případně dle dostupnosti do mobilů a dalších zařízení se systémy iOS a Android.

Přečtěte si tyto Všeobecné obchodní podmínky famufilms (dále jen „podmínky“) pečlivě, protože obsahují důležité informace týkající se vašich i našich práv a povinností při poskytování obsahu prostřednictvím portálu famufilms.

Těmito podmínkami se řídí poskytování obsahu a služeb prostřednictvím portálu famufilms a smlouvy v souvislosti s tím uzavřené. Využíváním obsahu a služeb prostřednictvím portálu famufilms s těmito podmínkami souhlasíte a zavazujete se je dodržovat.

 1. Registrovaní uživatelé, předplatné, platba a fakturace
 2. Důvěrnost a aktuálnost informací
 3. Rozhodné právo a soudní příslušnost
 4. Použití předložených informací
 5. Zákaznická podpora
 6. Další podmínky
 7. Změna ceníku a těchto podmínek
 8. Závěrečná ustanovení