| Akademie múzických umění v Praze

KATEDRA DOKUMENTÁRNÍ TVORBY

Studium dokumentární tvorby bylo od počátků FAMU součástí katedry režie. K samostatnému vydělení došlo v roce 1961 zejména vlivem Antonína F. Šulce. Od počátku zde působili význační tvůrci, kteří spoluvytvářeli podobu české dokumentární filmové a televizní tvorby a pedagogiky (např. Jiří Lehovec).

S rozvojem dokumentární a publicistické tvorby v oblasti filmu a zejména televize vznikla potřeba vychovávat komplexně připravené osobnosti autorů a režisérů. Katedra procházela ve svém vývoji různými obdobími, souvisejícími také s tím, co politicko-společenská objednávka od výchovy dokumentaristy vyžadovala. Relativně liberální období 60. let bylo vystřídáno 70. lety, kdy se výrazně projevila snaha prosadit do osnov, zadání školních prací i pedagogického sboru, požadavky normalizující se společnosti. K určitému uvolnění došlo v druhé polovině 80. let, kdy se začaly objevovat v rámci tehdejších možností nonkonformní filmy i témata. Po listopadu 1989 se katedra postupně transformovala až do dnešní podoby, kdy je zde dokumentární film chápán jako svébytná umělecká disciplina zahrnující různorodé spektrum přístupu k filmovému dílu, důraz je kladen na autorský film.

Praktické studium doplňují další teoreticky zaměřené předměty směřující k poznání a vzdělávání v uměnovědných a humanitních předmětech, dále pak oborové semináře rozvíjející analytické i tvůrčí schopnosti.

Podstatnou součástí studia jsou praktická cvičení, při jejichž tvorbě si student osvojuje odborné dovednosti, nabývá zkušenosti a konfrontuje své znalosti se spolužáky z ostatních oborů FAMU. Cílem studia je výchova nezávisle myslící a tvůrčí osobnosti, která dokáže svým dílem a postoji získat respekt a zájem veřejnosti o prezentovaná témata a problémy.